Uniforme verkoop- en leveringsvoorwaarden Façabelle BVBA

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle
aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en levering van alle goederen en diensten,
die door Façabelle BVBA in de handel worden gebracht en/of verstrekt. Koper aanvaardt de
toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht. Algemene of
specifieke door de koper gehanteerde inkoopvoorwaarden worden door Façabelle niet aanvaardt.

Voorwaarden
1. De verkoper is aan de opgegeven prijzen gebonden gedurende 14 dagen, na
verzending van de betreffende offerte. Documentatie, verwerkings- en andere
adviezen, begeleiding en inspectie en naar beste weten en kunnen verstrekt resp.
uitgevoerd, echter vrijblijvend en buiten verantwoordelijkheid van de verkoper. Alle
prijzen zijn excl. BTW. Belastingen die ten tijde van het sluiten der koopovereenkomst
niet bestonden, doch niettemin de levering belasten, worden aan koper
doorberekend.

2. Vertraagde levering geeft generlei recht op schadevergoeding of annulering der
overeenkomst. Opgegeven data kunnen alleen indicatief zijn.

3. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van koper te
verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

4. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper tot aan het
moment waarop alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van verkoper op koper
volledig door koper zijn gekweten. De goederen kunnen terstond door verkoper
worden teruggevorderd indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of
verkoper aanleiding heeft aan te nemen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden
gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de
goederen bij terugname blijken te hebben.

5. Orders boven 500 Euro worden franco geleverd. Kosten voor levering met
kraanwagen worden gedragen door koper. Retourzending uitsluitend na schriftelijke
toestemming, voor administratiekosten e.d. wordt 20% van het factuurbedrag in
rekening gebracht.

6.
a. Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van
koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van verkoper
worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen.

b. Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer koper tot verwerking of
doorlevering is overgegaan terwijl koper het beweerde gebrek aan de
goederen door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen
klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijkingen
van kleuren en eigenschappen.

c. Klachten betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen
of betreffende de verpakkingen en de berekende prijs kunnen slechts
gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen.

d. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts
gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van
de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 6
maande na levering van de goederen indien op de verpakking een
kortere termijn van houdbaarheid is vermeld dienden de klachten
binnen deze termijn te worden ingediend.

e. De ondeugdelijkheid van geleverde producten kan door koper, met
uitsluiting van elk ander bewijsmiddel, slechts worden aangetoond door
het overleggen van een rapport van het W.T.C.B., waarbij de kosten
van rapportage ten laste komen van de in het ongelijk gestelde partij.

f. De schadevergoedingsplicht van verkoper terzake ondeugdelijkheid van
geleverde goederen zal nimmer het factuurbedrag van de goederen
waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen te boven gaan. In geen geval
is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook
genaamd en uit welke hoofde ook geleden.

g. Op koper rust de bewijslast dat de goederen waarop de klacht
betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn
geleverd.

7.
a. Koper is behoudens ander luidend beding verplicht de facturen binnen
30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen.

b. De koper heeft nooit het recht om over te gaan tot schuldvergelijking op
de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

c. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet is hij
aan verkoper een rente verschuldigd van 1,25 % van het factuurbedrag
voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is
overschreden. Bij onverantwoorde niet-betaling, is de koper bij wijze van forfaitaire
schadevergoeding, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling (van
rechtswege) een vergoeding verschuldigd van 12% op de hoofdsom,
met een minimum van 50,00 Euro. Het geheel of gedeeltelijk onbetaald
laten van een factuur op haar vervaldag zorgt ervoor dat alle overige
sommen en facturen onmiddellijk opeisbaar worden. In het geval dat
enige factuur onbetaald blijft, heeft de verkoper het recht om alle
bestaande, nog uit te voeren overeenkomsten door de koper te
verbreken. Als koper toegestaan werd om deelbetalingen te verrichten,
zal het uitblijven van één dezer deelbetalingen op haar vervaldag ervoor
zorgen dat de gehele schuld onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar
wordt, onverminderd eventuele schadevergoeding. Door niet tijdige
voldoening, is de gehelde schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan,
terstond opeisbaar.

d. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle
kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt,
zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

8. Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat ontstaat uit onderhavige
overeenkomst. De rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd,
meer specifiek het kanton Heist-op-den-Berg voor wat betreft het Vredegerecht,
onverminderd het recht van de verkoper om een andere bevoegde rechtbank aan te
wijzen.

9. Waar onze verkoopvoorwaarden te kort schieten, beroepen we ons op de
verkoopvoorwaarden van Fema.